Uppdragsvillkor, BeeTeam AB

www.beeteam.se tillhandahålls av BeeTeam AB med Org nummer 559064-8563. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.

 1. Service

Innehållet i våra olika servicepaket går att läsa i beskrivningen på hemsidan. Det är kundens ansvar att sätta sig in i vad som ingår i den tjänst man önskar köpa. Om kunden vill ha en service som inte kommer att uppfylla kundens kriterier eller verkar olämplig är BeeTeam skyldiga att informera kunden om detta och att be kunden lägga till den service som behövs för att uppnå förväntat resultat. Om kunden inte vill gå vidare med den rekommenderade servicen (tilläggs-servicen), kommer BeeTeam att utföra servicen såsom kunden önskar den. Kunden anses då ha godtagit det slutresultat som blir.

 1. Priser

De priser som finns på hemsidan är de som gäller för tidpunkten. Emellanåt har vi också kampanjpriser. Dessa annonseras i så fall på hemsidan. Alla priser på hemsidan I SEK inkluderar 25% mervärdesskatt (moms) och fraktkostnader.

På de prislistor/priser som ges till företag anges pris utan moms. Denna tillkommer därför med 25% utöver priset.

 1. Våra betalningserbjudanden och vår betalnings-struktur

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

 1. Era kunduppgifter

All information om Er behandlas enligt GDPR (General Data Protection Regulation) Den information vi har om Er kommer aldrig att delas med någon tredje part eller kunna hittas i något annat elektroniskt system.

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer BeeTeam AB att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling.

5.     Cookie

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig

 1. Såhär beställer Du/Ni

Du/Ni gör Er beställning på hemsidan och betalar i förskott (förutsatt att Ni inte är fakturakunder). BeeTeam returnerar en bokningsbekräftelse på sms/mejl så fort som möjligt är. Om Du inte får någon bokningsbekräftelse, så hör av Dig till oss.

 1. Tid för service (gäller för både företag och privat kunder)

En beställd tjänst utförs oftast den tid som Ni har bokat in den. Bokningsportalen, där Du som kund finner lediga tider, är öppen på BeeTeams webbsida och App, Utöver kan bokningen görs på plats, dvs vid mottagningspunkten på våra tvättanläggningar. Se på webbsidan och Appen var BeeTeams anläggningar finns. Betalning för den tvättservice som kunden själv väljer tas direkt, dvs bokningen genomförs ej om betalningen inte görs. BeeTeam återbetalar EJ avgiften som betalas av kunden vid bokning av tvättservice. Avgiften dock sparas åt kunden som tillgodo UNDER förutsättning att avbokning sker i god tid (SENAST  180 MINUTER  INNAN DEN BOKADE  TIDEN)! Ombokning är möjlig, men den ska också ske i god tid (SENAST 120 MINUTER  INNAN DEN BOKADE TIDEN).

Avbokningar och ombokningar som inte sker i god tid enligt ovanstående förklaringen godkäns EJ. Därmed debiteras Du, som kund, fullt. BeeTeam jobbar enligt schema för samtliga bokningar, vilket gör att avbokningar eller- och ombokningar som inte sker i rätt tid ställer till problem för BeeTeams personal att kunna hantera tvätt köer.

 1. Genomförande av service/tjänst

Du/Ni som kund har ett ansvar för att uppge rätt namn, fullständig adress, rätt telefonnummer, rätt mejladress, rätt registreringsnummer, och information om var bilen kan hittas (placering) och vid behov andra uppgifter som kan behövas. Du/Ni som kund har också ett ansvar för att bilen kan kommas åt lätt (inga hinder eller låsta dörrar/grindar). För att vi ska kunna komma åt att genomföra den/de tjänster Ni har beställt behöver det finnas utrymme på minst 50 cm runt bilen.

 1. Service/tjänster insida fordon

För att kunna genomföra rengöring och annan service av bilens insida behöver BeeTeam tillgång till bilnyckeln. Det åligger kunden att lämna över nyckeln och ta emot nyckeln efter avslutat arbete. I vissa fall kan vi lägga nyckeln på anvisad plats, men det ska då vara en säker plats och i direkt närhet till bilen. Vi lämnar ej över nycklar till andra personer. Om kunden vill ha det på annat sätt med nyckeln lämnas BeeTeam helt utan ansvar ifall nyckeln skulle försvinna eller missbrukas på något sätt.

P.g.a. försäkringsvillkor och för att vi värnar om vår personal, så ska Du/Ni som kund flytta undan eventuell stöldbegärlig egendom så att den inte förvaras i bilen/fordonet under tiden som vi utför rengöringen i bilen. Då uppkommer heller aldrig fråga kring om det förekommit oegentligheter i tjänsten.

 1. Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse

 1. Eventuell skada på kundens egendom (privatpersoner och företag)

BeeTeam AB tar ansvar för eventuell skada som kan uppkomma på fordon i det fall denna har orsakats av material, utrustning eller personal på ett oaktsamt sätt. BeeTeam har en ansvarsförsäkring som träder in vid sådan skadeståndsskyldighet. I det fall detta gäller skada som inte ingår i denna ansvarsförsäkring, så är skyldigheten för skadestånd begränsad till hälften av ett prisbasbelopp. Detta omfattar eventuell skada på kundens egendom, men inte någon indirekt skada.

Du/Ni som kund behöver höra av Er till oss på BeeTeam inom 48 h för att reklamera eventuell synlig skada där Ni tror att BeeTeam åsamkat skadan. Om skadan visar sig senare ska reklamationen ske inom en vecka från det att kunden upptäckte den. Om reklamation inte görs som det beskrivs ovan, så förlorar kunden sin rätt till någon ersättning.

Eventuella krav gällande detta ska ställas inom två år efter arbetet, om inte så har rätten till ersättning gått förlorad.

 1. Köplagen och konsumentköplagen

Sinsemellan BeeTeam AB och kunden (privatpersoner, konsumenter) gäller Konsumentköplagen.

Sinsemellan BeeTeam AB och företag (annan näringsidkare) gäller regler som stöds av såväl Köplagen såsom Konsumentköplagen.

 1. Kontakt BeeTeam AB

Vid frågor eller annan fundering kring dessa uppdragsvillkor, mejla info@beeteam.se

Bilaga 1, PersonuppgiftsbehandlingBeeTeam AB, org. nr. 559064-8563, behandlar personuppgifter i samband med handeln på https://www.beeteam.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att BeeTeam AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):

  • För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
  • För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
  • För att hantera eventuella returer.
  • För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
  • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.

För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.

För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka BeeTeam AB:s erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att BeeTeam AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor. Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att BeeTeam AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på BeeTeam AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på BeeTeam AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som BeeTeam AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som BeeTeam AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta BeeTeam AB via info@beeteam.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i BeeTeam AB:s berättigade intressen.

Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Gå Toppen
sv_SE